Hyrekørsel-bevillingstilbagekaldelse

Act Number17226
Record Number32478
StatusGældende
Official Gazette Publication90-2162-16
Resume

En bevillingshaver opfyldte på grund af sygdom ikke kravet i hyrekørselsbekendtgørelsens § 5 om personlig udnyttelse af bevillingen, og undlod samtidig at deponere denne i henhold til bekendtgørelsens § 6 Tilbagekaldelsen af bevillingen ansås for uberettiget.

Den fulde tekst
Hyrekørsel-bevillingstilbagekaldelse

I brev af 18. januar 1989 har De indbragt den af Storkøbenhavns Hyrevognsnævn i brev af 19. december 1989 meddelte afgørelse om tilbagekaldelse af Deres bevilling (nr. 1-0514) til hyrekørsel.

Nævnets afgørelse er truffet i medfør af § 8, stk. 1, i lov om hyrekørsel hvorefter en bevilling kan tilbagekaldes, såfremt indehaveren har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af vilkårene for bevillingen, af bestemmelserne i hyrekørselsloven eller af forskrifter udstedt i medfør af loven.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at De har overtrådt §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 401 af 14. september 1979 om hyrekørsel (hyrekørselsbekendtgørelsen).

§ 5 i hyrekørselsbekendtgørelsen fastslår, at bevillingen skal udnyttes af bevillingshaveren personligt.

§ 6 i hyrekørselsloven indeholder en regel, hvorefter bevillingen kan deponeres, såfremt bevillingshaveren er afskåret fra at udnytte sin bevilling igennem længere tid.

Efter det af Storkøbenhavns Hyrevognsnævn oplyste, blev den til Deres hyrekørselsbevilling nr. 1-0514 knyttede hyrevogn afmeldt registreringen den 11. september 1989, og da De den 19. december 1989 endnu ikke havde taget skridt til enten at deponere Deres bevilling eller udnytte denne tilbagekaldtes bevillingen.

I ovennævnte brev af 18. januar 1990 har De om den manglende udnyttelse af Deres bevilling nr. 1-0514 anført, at De lider af nervebetændelse og i perioden 1986-1988 har været delvis uarbejdsdygtig på grund af denne sygdom med økonomiske problemer til følge. Deres vogn, tilknyttet bevilling nr 1-0514, blev i medio 1989 beskadiget ved et biluheld, men De fik efter aftale med Statens Bilinspektion i august 1989, på grund af forsikringsproblemer, en måneds udsættelse med syn af vognen. Den 11. september 1989 blev vognen imidlertid standset af politiet og nummerpladerne fjernet under henvisning til, at vognen ikke var synet.

De har endvidere oplyst, at forsikringsselskabet i oktober 1989 meddelte Dem, at De da kunne få Deres vogn repareret, hvilket imidlertid ikke blev gennemført på grund af Deres økonomiske problemer. De har herefter anmodet Deres bank om...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT