Hjemmelsgrundlag for begrænsning af rekursinstansers prøvelse af sociale afgørelser.

Act Number236
Record Number28573
StatusGældende
Resume

Resumé

Efter at ombudsmanden havde anmodet Socialministeriet om en udtalelse om hjemmelsgrundlaget for to bekendtgørelser, hvorved ministeriet begrænsede Den Sociale Ankestyrelses og amtsankenævnenes prøvelse af sociale afgørelser, ophævede Socialministeriet de nævnte bekendtgørelser (J. nr. 1990-1458-059)

Den fulde tekst

Hjemmelsgrundlag for begrænsning af rekursinstansers prøvelse af sociale afgørelser

Ved to bekendtgørelser af 28 september 1990 (bekendtgørelse nr. 666 og bekendtgørelse nr. 667) foretog Socialministeriet ændringer i bekendtgørelser om forretningsordenen for amtsankenævn og i forretningsordenen for Den Sociale Ankestyrelse (bekendtgørelse nr. 120 og nr. 119 af 28. marts 1985). Ved ændringerne blev klagemyndighedernes prøvelsesret begrænset af følgende bestemmelse

"Ved behandling af skønsmæssige afgørelser ...... tilsidesættes skønnet kun, hvis det er ulovligt eller åbenbart urimeligt."

Ændringsbekendtgørelserne blev offentliggjort i Lovtidende den 9. oktober 1990 og skulle efter deres ordlyd træde i kraft den 10. oktober 1990

Bekendtgørelserne nr. 120 og 119 af 28. marts 1985 var udstedt med hjemmel i henholdsvis lovbekendtgørelse nr. 526 af 13. august 1986 om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender § 18b, stk 5, hvorefter Socialministeriet fastsætter amtsankenævnenes forretningsorden og lovbekendtgørelse nr. 530 af 13. august 1986 om Den Sociale Ankestyrelse § 2, stk. 2, hvorefter Den Sociale Ankestyrelses forretningsorden fastsættes af socialministeren.

Ved skrivelse af 26. oktober 1990 anmodede ombudsmanden til brug for overvejelser om, hvorvidt der var grundlag for i medfør af ombudsmandslovens § 6, stk. 5, at iværksætte en undersøgelse af egen drift, Socialministeriet om en udtalelse om hjemmelsgrundlaget for de nævnte bekendtgørelser af 28. september 1990. Ombudsmanden bad særligt Socialministeriet udtale sig om, på hvilket retligt grundlag, der efter ministeriets opfattelse var hjemmel til at fravige den almindelige forvaltningsretlige regel, hvorefter en rekursmyndigheds prøvelse af underinstansens afgørelse er en fuldstændig efterprøvelse af hele sagens faktum og af alle sagens retlige spørgsmål (sagens jus) -og i forlængelse heraf en stillingtagen til den konkrete subsumption i sagen.

Sagen drøftedes herefter telefonisk med Socialministeriet.

Den 31. oktober 1990 besvarede socialministeren i Folketinget spørgsmål...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT