God revisorskik

Act Number9070
Record Number4379
StatusGældende
Official Gazette PublicationErhvervsmin., Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer, j. nr. 5-3/1998
Den fulde tekst

God revisorskik

Ved skrivelse, modtaget den 13. marts 1998, har advokat Georg Dedichen på vegne Frank og Karin Nissen indgivet klage mod statsautoriseret revisor Uffe Nicolaisen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 6. april 1998 oplyst, at Uffe Nicolaisen den 4. marts 1987 er meddelt beskikkelse som statsautoriseret revisor.

Klageskrivelsen vedrører spørgsmålet om indklagede ved sin rådgivning i forbindelse med salg af et selskab har handlet i strid med god revisorskik.

Spørgsmålet, om klagen bør afvises som forældet, er behandlet særskilt.

Klagerne var anpartshavere i Nissen Data ApS. Indklagede bistod klagerne i forbindelse med salg af selskabet.

Selskabet blev solgt ved aftale af 9. og 10. februar 1993 Køber var advokat Poul Ficher eller ordre.

Indklagede udskrev den 9. marts 1993 fakturaer til klagerne og selskabet. Det fremgår af teksten, at indklagedes rådgivning er foretaget i perioden indtil 28. februar 1993.

Det solgte selskab tog navneforandring til HOP nr. 99 ApS der blev taget under konkursbehandling den 28. juni 1995.

Kurator konstaterede, at der var tale om en såkaldt selskabstømmersag, og rejste erstatninngskrav mod bl.a. klagerne som sælger.

Der blev i denne forbindelse af kurator udarbejdet en aftale, hvori bl.a. følgende anføres:

»SUSPENSIONSERKLÆRING

Hop nr. 99 ApS under konkurs har rejst erstatningskrav mod... (bl.a. klagerne)

Ved nærværende suspenderer (bl.a klagerne) enhver forældelses- og passivitetsvirkning overfor konkursboet og Skatteministeriet i anledning af det rejste krav.

Suspensionen er gældende frem til 15. marts 1998 hvilket forstås således, at stævning indgivet den 15. marts 1998 er rettidig.

Samtidig meddeler alle parterne gensidig indbyrdes suspension for alle indbyrdes regreskrav i anledning af det rejste erstatningskrav, og suspension anses for meddelt ved den enkelte parts tiltrædelse af nærværende.«

Klagerne underskrev suspensionserklæringen den 19 januar 1998.

Advokat Georg Dedichen, der repræsenterede klagerne, fremsendte med skrivelse af 4. februar 1998 suspensionserklæringen til indklagede. I skrivelsen, hvori advokat Dedichen fastholder, at indklagede er erstatningsansvarlig, anføres bl.a.:

»...

Det bemærkes, i denne forbindelse, at den 5-årige forældelsesfrist udløber på mandag, den 9 ds. Jeg har i denne forbindelse drøftet en suspension af forældelsesfristen med boets kurator...som er indstillet på at suspendere forældelsesfristen i 30 dage under forudsætning af,...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT