Buskørsel tilbagekaldelse af tilladelse

Record Number32516
Act Number17452
StatusGældende
Official Gazette PublicationTN 24-5
Resume

Advarsel til vognmand, der gentagne gange havde overtrådt køre- og hviletidsbestemmelserne

Den fulde tekst
Buskørsel tilbagekaldelse af tilladelse

Der er med gyldighed til den 30. september 1989 udstedt tilladelse til turist- og bestillingskørsel i henhold til lov om buskørsel til Dem.

Vi har fra Københavns Politi modtaget underretning om, at De den 2. februar 1987 har vedtaget et bødeforlæg på 50.000 kr. for overtrædelse af de gældende bestemmelser om køre- og hviletid.

Sagen vedrører et betydeligt antal overtrædelser begået af Dem og 19 chauffører i perioden 30. marts - 19. juni 1985. De fleste overtrædelser har dog fundet sted i maj 1985 i forbindelse med en 3 uger lang flyvelederstrejke i Sverige, som lukkede alle svenske lufthavne, og flyene blev omdirigeret til Københavns lufthavn, Kastrup, hvorfra passagererne i busser blev kørt til og fra Sverige.

Ifølge § 14, stk. 2, i lov om buskørsel kan en tilladelse til turist- og bestillingskørsel tilbagekaldes, såfremt indehaveren i udøvelsen af sin virksomhed har gjort sig skyldig i forhold, der giver grund til at antage, at han ikke fremtidig vil drive virksomheden på forsvarlig måde.

Sagen har været forelagt persontrafikrådet.

Rådet fandt, at der ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at tilbagekalde Deres tilladelse til turist- og bestillingskørsel. Der blev bl.a. lagt vægt på. at den væsentlige del af overtrædelserne havde fundet sted i en kort periode for mere end 2 år siden, hvor den svenske flyvelederstrejke medførte en ganske ekstraordinær situation.

Rådet fandt imidlertid, at der skulle gives Dem en meget alvorlig advarsel.

Det tilkendegives Dem herved, at gældende lovregler m.v. nøje skal overholdes, og at tilladelsen omgående vil blive inddraget, såfremt der konstateres nye overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne, såfremt De gør Dem skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at De ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde, eller såfremt De gør Dem skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af vilkårene for tilladelsen.

Officielle noter

Ingen

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT