Boafgift og gaver

Record Number14212
Act Number17069
StatusGældende
Official Gazette PublicationTold- og Skattestyrelsen, j. nr. 12-95-537-7
Resume
Skatteministeriets meddelelse med eksempler på beregning af bo- og tillægsboafgift efter lov nr. 426 af 14. juni 1995 om afgift af dødsboer og gaver.
Den fulde tekst

Boafgift og gaver

  • Boafgift og gaver

Eksempler på beregning af boafgifter m.v.

I. Lov nr. 426 af 14. juni 1995 om afgift af dødsboer og gaver trådte i kraft den 1. juli 1995. Loven finder anvendelse på boer og anmeldelser vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. juli 1995 eller senere. Loven finder endvidere anvendelse på uskiftede boer, når begæring om skifte indgives efter 1.juli 1995.

Når en person er afgået ved døden før 1. juli 1995, og boet skiftes i forbindelse med dødsfaldet, finder arve- og gaveafgiftslovens regler anvendelse.

II. Boafgifterne beregnes af afdødes formue - ikke af arvingens arvelod - og betales principielt af boet - ikke af den enkelte arving.

Boafgifterne beregnes efter arveforholdet på det tidspunkt, hvor boet udleveres til privat skifte, eller hvor gælden i et offentligt skiftet bo vedgås eller fragås. Legatarer kan dog give afkald indtil udlodning påbegyndes. Ved afgiftsberegningen skal således lægges til grund den arvedeling, der følger af arveloven afdødes testamentariske bestemmelser eller af arveafkald.

Arvinger og legatarer kan altså ikke ved aftale ændre den arvefordeling, hvoraf afgifterne beregnes.

Et legat kan også kun med afgiftsmæssig virkning udbetales fri for afgift, når afdøde har bestemt det i et testamente.

III. De i lovens § 3 nævnte arveerhvervelser, der er undtaget fra eller fritaget for afgiftspligten, indgår ikke i den afgiftspligtige arvebeholdning. Disse erhvervelser fragår derfor i afdødes formue, før bundfradraget på - i 1995 - 180.000 kr fratrækkes, og afgifterne beregnes.

Afdødes ægtefælle, hvis arv er undtaget fra afgiftspligten, er afdødes ikke fraseparerede eller fraskilte ægtefælle. Det er derimod ikke et krav, at ægtefæller ved dødsfaldet var samlevende.

IV. Nedenstående eksempler på beregning af boafgifter er foretaget på grundlag af, at afdøde efterlod sig en formue på 900.000 kr., og at legataren er en testamentsindsat legatar omfattet af tillægsboafgiften. Afdøde har kun lavet testamente, og der er kun givet arveafkald, hvor det er anført.

Den fordeling af arven efter beregning af boafgifterne, som er angivet i eksemplerne, er sket på baggrund af en fordeling af afgifterne efter den fakultative regel i lovens § 18, men kan evt. fordeles anderledes ved aftale mellem arvingerne, inden boet afsluttes.

Eksempeloversigt

Eksempel 1: Ægtefælle og to børn arver.

Situation 1: Ægtefællen arver 1/3 og de to børn hver 1/3.

Situation 2: Ægtefællen arver maksimalt ifølge testamente, dvs. 2/3 og de to børn hver 1/6.

Situation 3: Som situation 1, men hvor ægtefællen som begunstiget også modtager et forsikringsbeløb på 300.000 kr.

Situation 4: Børnene giver afkald på halvdelen af deres arv uden forbehold af livsarvingers arveret.

Eksempel 2: Ægtefælle, to børn og en legatar arver

Situation 1: Legatet er på 60.000 kr., ægtefællen arver 280.000 kr., og børnene arver 560.000 kr.

Situation 2: Som situation 1, men hvor legatet betales fri for afgift.

Eksempel 3: To børn arver.

Situation 1: Det ene barn giver arveafkald.

Eksempel 4: To børn og en legatar arver.

Situation 1: Legatet er på 100.000 kr., og børnene arver 800.000 kr.

Situation 2: Som situation 1, men hvor legatet betales fri for afgift.

Situation 3 a og 3 b: Som situation 1, men hvor legataren giver afkald på det halve legat.

Situation 4: Som situation 1, men hvor legatet ydes til en almennyttig organisation.

Eksempel 5: En eller to arvinger omfattet af tillægsboafgiften arver.

Situation 1: Den ene arving arver 1/3, den anden 2/3.

Situation 2: Som situation 1, men hvor førstnævnte arvings arv betales fri for afgift.

Situation 3: Som situation 1, men hvor sidstnævnte arving er en almennyttig organisation.

Eksempel 6: Afdøde sad i uskiftet bo

Situation 1: Skifte i længstlevendes levende live. To børn.

Situation 2: Skifte ved længstlevendes død. To børn.

Situation 3: Skifte ved længstlevendes død. To børn hvoraf det ene er længstlevendes særbarn.

Eksempel 7: Afdøde har ingen livsarvinger

Situation 1: Arvelovens § 7, stk. 2, 1. pkt.

Situation 2: Arvelovens § 7, stk. 2, 1. pkt.

Eksempel 1

Arvebeholdning: 900.000 kr.

Arvinger: Ægtefælle og to børn

Situation 1:

Ægtefællen arver 1/3 og de to børn hver 1/3.

Ægtefællearven er ikke omfattet af den afgiftspligtige arvebeholdning.

Afgiftsberegning

Afgiftspligtig arvebeholdning

600.000 kr.

Bundfradrag

- 180.000 kr.

Boafgift 15 pct. af

420.000 kr.

63.000 kr.

Arvefordeling

Arv til ægtefællen

300.000 kr.

Arv til børnene før afgift

600.000 kr.

Boafgift

- 63.000 kr.

Arv til hvert barn

udgør halvdelen af

537.000 kr.

268.500 kr.

Situation 2

Ægtefællen arver maksimalt ifølge testamente dvs. 2/3 og de to børn hver 1/6.

Ægtefællearven er ikke omfattet af den afgiftspligtige arvebeholdning.

Afgiftsberegning

Afgiftspligtig arvebeholdning

300.000 kr.

Bundfradrag

- 180.000 kr.

Boafgift 15 pct. af

120.000 kr.

18.000 kr.

Arvefordeling

Arv til ægtefællen

600.000 kr.

Arv til børnene før afgift

300.000 kr.

Boafgift

- 18.000 kr.

Arv til hvert barn udgør

halvdelen af

282.000 kr.

141.000 kr.

Situation 3:

Ægtefællen arver 1/3 og de to børn hver 1/3.

Ægtefællen modtager som begunstiget også et forsikringsbeløb på 300.000 kr.

Afgiftsberegning

Da forsikringen er undtaget fra afgiftspligten, beregnes afgiften som under situation 1.

Situation 4:

Ægtefællen arver 1/3 og de to børn hver 1/3.

Børnene giver afkald på halvdelen af deres arv uden forbehold af livsarvingers arveret.

Ægtefællearven er ikke omfattet af den afgiftspligtige arvebeholdning.

Afgiftsberegning

Afgiftspligtig arvebeholdning

300.000 kr.

Bundfradrag

- 180.000 kr.

Boafgift 15 pct. af

120.000 kr.

18.000 kr.

Arvefordeling

Arv til ægtefællen

600.000 kr.

Arv til børnene før afgift

300.000 kr.

Boafgift

- 18.000 kr.

Arv til hvert barn

udgør halvdelen af

282.000 kr.

141.000 kr.

Eksempel 2

Arvebeholdning: 900.000 kr.

Arvinger: Ægtefælle, to børn og en legatar

Situation 1:

Legatet er på 60.000 kr.

Ægtefællen arver 280.000 kr. og børnene 560.000 kr.

Ægtefællearven er ikke omfattet af den afgiftspligtige arvebeholdning.

Afgiftsberegning

Afgiftspligtig arvebeholdning

620.000,00 kr.

Bundfradrag

- 180.000,00 kr.

Boafgift 15 pct. af

440.000,00 kr.

66.000,00 kr.

Arv til legatar før afgift

60.000,00 kr.

Andel af boafgift

(60.000/620.000 x 66.000)

- 6.387,10 kr.

Tillægsboafgift 25 pct. af

53.612,90 kr.

13.403,25 kr.

Samlet afgift

79.403,25 kr.

Arvefordeling

Arv til ægtefællen

280.000,00 kr.

Arv til børnene før afgift

560.000,00 kr.

Andel af boafgift

(560.000/620.000 x 66.000)

- 59.612,90 kr.

Arv til hvert barn udgør

halvdelen af

500.387,10 kr.

250.193,55 kr.

Arv til legatar før afgift

60.000,00 kr.

Boafgift

- 6.387,10 kr.

Tillægsboafgift

- 13.403,25 kr.

Arv til legatar udgør

40.209,65 kr.

40.209,65 kr.

Situation 2

Legatet er på 60.000 kr.

Ægtefællen arver 280.000 kr. og børnene 560.000 kr.

Legatet på 60.000 kr. betales fri for afgift.

Ægtefællearven er ikke omfattet af den afgiftspligtige arvebeholdning.

Afgiftsberegning

Afgiften beregnes som under situation 1.

Arvefordeling

Arv til ægtefællen

280.000 kr.

Arv til legatar

60.000 kr.

Arv til børnene før afgift

560.000,00 kr.

Samlet boafgift

- 66.000,00 kr.

Tillægsboafgift vedr. legat

- 13.403,25 kr.

Arv til hvert barn udgør

halvdelen af

480.596,75 kr.

240.298,35 kr.

Eksempel 3

Arvebeholdning: 900.000 kr.

Arvinger: To børn

Situation 1:

To børn arver.

Det ene barn giver arveafkald.

Afgiften er den samme, uanset om afkaldet gives helt eller delvis.

Afgiften er også den samme, uanset om afkaldet gives uden forbehold af livsarvingers arveret, således at arven tilfalder afdødes andet barn, eller afkaldet gives med forbehold af livsarvingers arveret således at arven tilfalder afdødes barnebarn.

Afgiftsberegning

Afgiftspligtig arvebeholdning

900.000 kr.

Bundfradrag

- 180.000 kr.

Boafgift 15 pct. af

720.000 kr.

108.000 kr.

Arvefordeling

Arv før afgift

900.000 kr.

Boafgift

- 108.000 kr.

Arv udgør

792.000 kr.

792.000 kr.

Eksempel 4

Arvebeholdning: 900.000 kr.

Arvinger: To børn og en legatar

Situation 1:

Legatet er på 100.000 kr., og børnene arver 800.000 kr.

Afgiftsberegning

Afgiftspligtig arvebeholdning

900.000 kr.

Bundfradrag

- 180.000 kr.

Boafgift 15 pct. af

720.000 kr.

108.000 kr.

Arv til legatar før afgift

100.000 kr.

Andel af boafgift

(100.000/900.000 x 108.000)

- 12.000 kr.

Tillægsboafgift 25 pct. af

88.000 kr.

22.000 kr.

Samlet afgift

130.000 kr.

Arvefordeling

Arv til børnene før afgift

800.000 kr.

Andel af boafgift

(800.000/900.000 x 108.000)

- 96.000 kr.

Arv til hvert barn udgør

halvdelen af

704.000 kr.

352.000 kr.

Arv til legatar før afgift

100.000 kr.

Boafgift

- 12.000 kr.

Tillægsboafgift

- 22.000 kr.

Arv til legatar udgør

66.000 kr.

66.000 kr.

Situation 2:

Legatet er på 100.000 kr., og børnene arver 800.000 kr.

Legatet på 100.000 kr. betales fri for afgift.

Afgiftsberegning

Afgiften beregnes som under situation 1.

Arvefordeling

Arv til legatar

100.000 kr.

Arv til børnene før afgift

800.000 kr.

Samlet boafgift

- 108.000 kr.

Tillægsboafgift vedr. legat

- 22.000 kr.

Arv til hvert barn udgør

halvdelen af

670.000 kr.

335.000 kr.

Situation 3 a

Legatet er på 100.000 kr., og børnene arver 800.000 kr.

Legataren giver afkald på det halve legat.

Afgiftsberegning

Hvis legatarens livsarvinger er indsat i testamentet, kan legataren give afkald til fordel for disse. Er disse livsarvinger også omfattet af tillægsboafgiften, er afgiftsberegningen som under situation 1.

Situation 3 b

Legatet er på...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT