Beskatning af politifolk der udsendes til tjeneste udenfor riget.

Record Number13662
Act Number11041
StatusGældende
Official Gazette PublicationSkattemin., Told- og Skattestyrelsen, j.nr. 99/99-4062-00030
Resume
Beskatning af politifolk der udsendes til tjeneste udenfor riget.
Den fulde tekst

Beskatning af politifolk der udsendes til tjeneste udenfor riget.

LV 1998 D.C.2

Told- og Skattestyrelsen er af en advokat blevet bedt om en vejledende udtalelse om, hvorvidt en politimand udsendt til aktiv FN-tjeneste i Kosovo på kontrakt med Rigspolitichefen kunne få en fritagelse for A-skattetræk.

Told- og Skattestyrelsen er ligeledes ved adskillige henvendelser fra kommuner og regioner blevet bedt om, at være behjælpelige ved afgørelsen af, om politifolk på kontrakt med Rigspolitichefen der udsendes til tjeneste uden for riget, er berettiget til lempelse efter Ligningslovens § 33A

Told- og Skattestyrelsen skal i den anledning meddele:

For at personer udsendt af den danske stat eller andre offentlige myndigheder kan opnå skattelempelse efter Ligningslovens § 33 A under udstationering, er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

Disse betingelser er bl.a.:

at udstationeringen skal vare i mindst 6 måneder,

at lønnen ikke må være aftalt i henhold til en kollektiv overenskomst, medmindre der udtrykkeligt i overenskomsten er taget hensyn til, at lønnen er skattefri,

samt at der ikke udbetales ydelser efter Ligningslovens § 7, litra r, fra den danske stat eller EU-kommissionen, eller efter Ligningslovens § 9, stk 5, i øvrigt.

Rigspolitichefens personaleafdeling har oplyst, at der indgås kontrakter om udsendelse til aktiv FN-tjeneste, aktiv tjeneste i OSCE, om tjeneste som underviser i Det Danske Uddannelsesprojekt for den Palæstinensiske Politistyrke, samt om tjeneste som observatør ved TIPH-missionen i Hebron.

Det er styrelsens opfattelse, at den løn der er aftalt i kontrakterne med Rigspolitichefen, i alle tilfælde er en løn aftalt i henhold til en kollektiv aftale, idet samtlige kontrakter indeholder bestemmelsen om, "at der oppebæres sædvanlig løn med diverse tillæg". Der udbetales ligeledes efter samtlige kontrakter skattepligtige danske tillæg og skattefri FN-tillæg til lønnen.

Told- og Skattestyrelsen er ikke bekendt med, at den kollektive aftale der er gældende for politifolk, indeholder bestemmelser om, at den løn, der udbetales under arbejde i udlandet som nævnt i kontrakten, er skattefri.

Told- og Skattestyrelsens udtalte derfor, at politifolk udsendt til tjeneste uden for riget på kontrakt med Rigspolitichefen efter styrelsens opfattelse ikke er berettiget til lempelse...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT