Bekæmpelsesmidler - godkendelse

Act Number14007
Record Number32418
StatusGældende
Official Gazette PublicationM 741- 0471
Resume

En godkendelse af salg af et bekæmpelsesmiddel indeh. vilkår om, at det på etiketten anførtes , at midlet kun måtte anvendes erhvervsmæssigt og kun på en bestemt afgrøde og at et areal kun må behandles med midlet hvert 3. år

Den fulde tekst
Bekæmpelsesmidler - godkendelse

Nr. 14007

Miljøstyrelsens afgørelse af 27. juli 1990.

I en sag om godkendelse af salg af et bekæmpelsesmiddel, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 15. august 1989 om kemiske stoffer og produkter, kap. 7, blev godkendelse meddelt på vilkår om, at det på etiketten anføres, at midlet kun må anvendes i erhvervsøjemed og kun på en bestemt afgrøde.

Endvidere fastsat, at det på etiketten skal anføres, at behandling af et areal med det pågældende middel maksimalt må finde sted hvert 3. år, (Mst j.nr. 741-0471), Mst. skrivelse af 27. juli 1990.

Officielle noter

Ingen

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT