Ansættelse af ansvarlig leder Godstransport (* 1)

Record Number32511
Act Number17440
StatusGældende
Official Gazette Publication38314-2
Resume

Vejtransportrådet kunne ikke godkende den ansvarlige leder, idet det ikke fandtes dokumenteret, at den pågældende reelt også var den, der skulle lede virksomhedens transportarbejde.

Den fulde tekst
Ansættelse af ansvarlig leder Godstransport (* 1)

I en sag blev der ansøgt om godkendelse af overdragelse af en tilladelse til et selskab med tilladelsesoverdrageren som ansvarlig leder, som tillige fortsat skulle drive sin personlige vognmandsvirksomhed med en tilladelse. Vejtransportrådet fandt ikke, at den angivne ansvarlige leder var den egentlige ansvarlige for selskabets transportarbejde. Rådet lagde vægt på, at den pågældende hverken havde økonomiske interesser i selskabet eller kunne tegne det på egen hånd, og at indehaveren af selskabet, der tillige skulle være chauffør, tidligere havde søgt om godkendelse som vognmand, men havde trukket ansøgningen tilbage, da en godkendelse blev betinget af deltagelse i vognmandskursus.

Officielle noter

(* 1) Vejtransportrådets årsberetning for 1987.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT